Tổng hợp các dạng bài tập câu điều kiện loại 1, 2, 3 có đáp án chi tiết

Tổng hợp các bài tập câu điều kiện

Bài tập câu điều kiện là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh, thường xuyên xuất hiện trong các bài thi như TOEIC, IELTS, TOEFL. Việc nắm vững kiến thức và cách sử dụng câu điều kiện sẽ giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp và đạt điểm cao trong các kỳ thi. Bài viết này Phatamtienganh sẽ giúp bạn ôn tập tổng quan về kiến thức cũng như các dạng bài tập câu điều kiện. Tham khảo ngay nhé!

Tổng hợp kiến thức câu điều kiện

Câu điều kiện loại 0

Dùng để diễn tả một sự vật hiện tượng hiển nhiên, thói quen, hành động thường xuyên.

Tổng quan kiến thức về câu điều kiện

Cấu trúc:

Mệnh đề If Mệnh đề chính
If + V/ V(-s/-es) S + V/ V(-s/-es)

Ví dụ:

 • If you mix red and blue, you get purple. (Nếu bạn trộn màu đỏ và màu xanh, bạn sẽ có màu tím.)
 • The Earth revolves around the Sun. (Trái đất quay quanh Mặt trời.)
 • If you don’t eat breakfast, you will feel hungry. (Nếu bạn không ăn sáng, bạn sẽ cảm thấy đói.)

Câu điều kiện loại 1

Ngữ pháp về câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 dùng để diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nếu có điều kiện nhất định xảy ra trước đó.

Cấu trúc:

Mệnh đề If Mệnh đề chính
If + V s/es will/can/may/might + V

Ví dụ:

 • If I have time, I will go to the beach. (Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ đi biển.)
 • If you study hard, you can pass the exam. (Nếu bạn học tập chăm chỉ, bạn có thể vượt qua kỳ thi.)

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 dùng để diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc:

Mệnh đề If Mệnh đề chính
If + V ed/pp would/could/might + V

Ví dụ:

 • If I were you, I would go to the doctor. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi khám bác sĩ.)
 • If I had a lot of money, I would travel around the world. (Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.)

Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 dùng diễn tả sự việc không có thật ở quá khứ.

Cấu trúc:

Mệnh đề If Mệnh đề chính
If + had + V ed/P.II would/could/might + have + V(-ED/P.II)

Ví dụ:

 • If I had studied harder, I would have passed the exam. (Nếu tôi học tập chăm chỉ hơn, tôi đã vượt qua kỳ thi.)
 • If I had known you were coming, I would have cooked dinner. (Nếu tôi biết bạn đến, tôi đã nấu bữa tối.)

Bài tập câu điều kiện loại 1, 2, 3 và có đáp án chi tiết

Sau khi tổng hợp các kiến thức câu điều kiện, dưới đây là một số bài tập câu điều kiện mà chúng tôi đã tổng hợp. Mời các bạn tham khảo:

Bài 1: Chọn đáp án đúng

Câu 1: If I had a million dollars, I _____ a new house.

 1. would buy
 2. will buy
 3. am going to buy
 4. bought

Câu 2: If it _____ tomorrow, we will go to the park.

 1. rains
 2. will rain
 3. rained
 4. is raining

Câu 3: If I _____ you, I would be very angry.

 1. were
 2. am
 3. would be
 4. is

Câu 4: What would you do if you _____ the lottery?

 1. win
 2. won
 3. would win
 4. will win

Câu 5: If I _____ harder, I would have gotten a better grade on the test.

 1. studied
 2. had studied
 3. would study
 4. will study

Câu 6: If she _____ here, she would help us.

 1. was
 2. were
 3. is
 4. would be

Câu 7: I would go to the beach if it _____ sunny.

 1. was
 2. were
 3. is
 4. would be

Câu 8: If I _____ a car, I would drive to work.

 1. had
 2. have
 3. would have
 4. will have

Câu 9: She would be happier if she _____ more friends.

 1. had
 2. have
 3. would have
 4. will have

Câu 10: If I _____ time, I would learn a new language.

 1. had
 2. have
 3. would have
 4. will have

Câu 11: We would go out to eat if we _____ more money.

 1. had
 2. have
 3. would have
 4. will have

Câu 12: I would be more confident if I _____ better at public speaking.

 1. was
 2. were
 3. is
 4. would be

Câu 13: If I _____ you, I would forgive you.

 1. were
 2. am
 3. would be
 4. is

Câu 14: What would you do if you _____ a ghost?

 1. saw
 2. see
 3. would see
 4. will see

Câu 15: If I _____ a doctor, I would help people.

 1. was
 2. were
 3. is
 4. would be

Câu 16: I would travel more if I _____ more time.

 1. had
 2. have
 3. would have
 4. will have

Câu 17: She would be more successful if she _____ harder.

 1. worked
 2. work
 3. would work
 4. will work

Câu 18: If I _____ you, I would understand your feelings.

 1. was
 2. were
 3. is
 4. would be

Câu 19: What would you do if you _____ the president?

 1. were
 2. am
 3. would be
 4. is

Câu 20: If I _____ rich, I would donate money to charity.

 1. was
 2. were
 3. is
 4. would be

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống

 1. If I ______ enough money, I will buy a new car. (have)
 2. We ______ to the beach if it doesn’t rain tomorrow. (go)
 3. She ______ very happy if she gets the job. (be)
 4. They ______ late if they don’t hurry up. (be)
 5. I ______ you if you need help. (help)
 6. If I ______ a lot of money, I would travel the world. (have)
 7. She ______ happier if she lived in a warmer climate. (be)
 8. They ______ more successful if they worked harder. (be)
 9. I ______ you if I knew where you were. (help)
 10. We ______ to the party if we were invited. (go)
 11. If I ______ harder, I would have passed the exam. (study)
 12. She ______ happier if she had married him. (marry)
 13. They ______ more money if they had invested in stocks. (invest)
 14. I ______ you if I had known you were in trouble. (help)
 15. We ______ to the beach if it hadn’t rained. (go)

Bài tập 3: Bài tập câu điều kiện chia động từ trong ngoặc

 1. If I (have) time, I (go) to the beach. 
 2. She (not be) happy if she (not get) the job. 
 3. If we (study) hard, we (pass) the exam. 
 4. What (you do) if you (win) the lottery?
 5. They (not come) if it (rain).
 6. If I (be) you, I (not do) that.
 7. What (you do) if you (have) a million dollars?
 8. She (be) very happy if she (get) the job. 
 9. If we (study) harder, we (pass) the exam.
 10. They (come) if it (not rain). (Sẽ)
 11. If I (have) more time, I (learn) a new language.
 12. She (be) rich if she (win) the lottery. 
 13. If we (study) harder, we (pass) the exam. 
 14. They (come) if it (not rain). 
 15. What (you do) if you (be) me?
 16. If I (had) more money, I (would buy) a new car. 
 17. She (would be) happy if she (got) the job. 
 18. If we (studied) harder, we (would pass) the exam.
 19. They (would come) if it (didn’t rain). 
 20. What (you do) if you (were) me? 

Bài tập 4: Bài tập câu điều kiện viết lại câu dưới dạng đảo ngữ câu điều kiện

 1. If you have time, you should go to the beach.
 2. She will not be happy if she doesn’t get the job.
 3. We will pass the exam if we study hard.
 4. What will you do if you win the lottery?
 5. They will not come if it rains.
 6. If I were you, I would not do that.
 7. What would you do if you had a million dollars?
 8. She would be very happy if she got the job.
 9. We would pass the exam if we studied harder.
 10. They would come if it didn’t rain.
 11. If I had more time, I would learn a new language.
 12. She would be rich if she had won the lottery.
 13. We would have passed the exam if we had studied harder.
 14. They would have come if it hadn’t rained.
 15. What would you do if you were me?
 16. If I had had more money, I would have bought a new car.
 17. She would be happy if she had gotten the job.
 18. We would have passed the exam if we had studied harder.
 19. They would have come if it hadn’t rained.
 20. What would you do if you were me?

Đáp án

Bài 1:

 1. A
 2. A
 3. B
 4. B
 5. B
 6. B
 7. A
 8. A
 9. A
 10. A
 11. A
 12. B
 13. B
 14. A
 15. B
 16. A
 17. A
 18. B
 19. B
 20. B

Bài tập 2: 

 1. have
 2. will go
 3. will be
 4. will be
 5. will help
 6. had
 7. would be
 8. would be
 9. would help
 10. would go
 11. had studied
 12. would have married
 13. would have invested
 14. would have helped
 15. would have gone

Bài tập 3:

 1. have, would go
 2. wouldn’t be, doesn’t get
 3. study, will pass
 4. would you do, won
 5. wouldn’t come, rains
 6. were, wouldn’t do
 7. would you do, had
 8. would be, got
 9. studied, would pass
 10. would come, didn’t rain
 11. had, would learn
 12. would be, won
 13. studied, would have passed
 14. would have come, hadn’t rained
 15. would you do, were
 16. had, would buy
 17. would be, got
 18. studied, would have passed
 19. would have come, hadn’t rained
 20. would you do, were

Bài tập 4:

 1. Should you have time, go to the beach.
 2. Will she not be happy if she doesn’t get the job?
 3. Will we pass the exam if we study hard?
 4. What will you do if you win the lottery?
 5. Will they not come if it rains?
 6. Were I you, I would not do that.
 7. What would you do if you had a million dollars?
 8. Would she be very happy if she got the job?
 9. Would we pass the exam if we studied harder?
 10. Would they come if it didn’t rain?
 11. Had I had more time, I would have learned a new language.
 12. Would she have been rich if she had won the lottery?
 13. Would we have passed the exam if we had studied harder?
 14. Would they have come if it hadn’t rained?
 15. What would you do if you were me?
 16. Had I had more money, I would have bought a new car.
 17. Would she be happy if she had gotten the job?
 18. Would we have passed the exam if we had studied harder?
 19. Would they have come if it hadn’t rained?
 20. What would you do if you were me?

Bài tập câu điều kiện là một phần quan trọng trong việc học tiếng Anh. Nắm vững kiến thức và cách sử dụng câu điều kiện sẽ giúp bạn giao tiếp và viết văn hiệu quả. Bài viết cung cấp cho bạn nguồn tài liệu hữu ích để luyện tập các bài tập câu điều kiện hiệu quả. Hãy dành thời gian học tập và luyện tập cẩn thận để chinh phục ngữ pháp tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh một cách tự tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *